عمل به وصيت حق است يا تکليف؟
در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۰۹:۵۸

آيا عمل به وصيت براي موصي، حق محسوب مي‌شود؟

عمل به وصيت به عنوان يک تکليف براي وصي محسوب مي‌شود نه به عنوان يک حق، قبول وصايت چنين تکليفي را اقتضا دارد، مستفاد از ادله وصايت، همين تکليف است.

۱۰۲ بازدید