pic
pic
منع زوج از تحصيل يا ادامه تحصيل زوجه
در تاریخ ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۰

با توجه به اینکه در قوانین فعلی حق آموزش و تحصیل از حقوق اساسی افراد در جامعه، از جمله زنان محسوب می‌گردد، آیا زوج می‌‌تواند از تحصیل زوجه جلوگیری کند؟ یا آنکه چنانچه زوجه مشغول تحصیل در یکی از مراکز علمی باشد، از ادامه‌ی آن با استناد به لزوم رعایت مصالح خانوادگی و اینکه زوجه باید از وی تمکین کند، امتناع کند یا خیر؟


چنانچه این امر جزء قوانین مصوب باشد دیگر زوج حق مخالفت با آن را ندارد و در این فرض نیز حق ممانعت از خروج از منزل را نیز ندارد مگر آنکه در متن عقد نکاح شرط نماید.

۷۷۰ بازدید