pic
pic
اخذ سود مرکب در وام
در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۳۰

چنانچه وام گیرنده ضمانتی در مورد وام دریافتی گذاشته است، اصل پول و سود را پرداخت کرده ولی باکمی تأخیر، و سود اصل وجه دیرتر پرداخت شده را هم پرداخت نموده، در واقع کل مبلغ اصل دین و سود آن را پرداخت نموده، ولی بانک برحسب سندی که بعنوان ضمانت دارد، به مشتری می‌‌گوید اول جریمه پول، بعد سود تأخیر، بعد سود پول را کسر می‌‌کند، صرفا با قدرتی که بعنوان ضمانت در گرو دارد، با اجبار تحمیلی بالعکس عمل می‌‌کند، که سود دهی بانک، تصاعدی در زیر پرده 100 الی 750 درصد افزایش می‌‌باشد. آيا حلال هست یا حرام؟


گرفتن جریمه تأخیر بنابر نظر اکثر فقهاء جایز نیست. بنابراین روشن است که اخذ سود مرکب، حرمت مضاعف دارد.

۲۱۱ بازدید