pic
pic
حکم قصاص بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۵

شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟

پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی راوارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟

در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است، مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده با شد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است، چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن نماید، چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست، بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود، اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلاً کسی که در حین قتل عنوان والدرا داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند، نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر، ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

۱,۴۰۹ بازدید

کلید واژه ها: قصاص تغییر جنسیت