pic
pic
خوردن شراب
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۰:۱۳

آيا با خوردن شراب، انسان جنب مي‌‌شود و غسل واجب مي‌‌گردد؟


با خوردن شراب، انسان جنب نمی‌شود و غسل واجب نمی‌شود، لیکن شراب نجس است و خوردن آن حرام است، اگر کسی شراب خورده است باید فوراً توبه کند. اگر توبه نکند تا چهل روز نمازش قبول نیست در حالي که باید نمازهایش را نیز بخواند.

۱,۳۴۴ بازدید