سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۲

قطره چشم و گوش در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق برسد آيا روزه را باطل مي کند؟

پاسخ :

روزه را باطل نمي كند ولي براي شخص روزه دار کراهت دارد.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه استفاده از قطره چشم برای روزه دار

۲,۰۳۱