pic
pic
شرط تحقق نیت اقامت ده روز در ماه رمضان
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۴:۴۸

کسي که در ماه رمضان 45 کيلومتر مسافرت مي کند و يک يا دو روز بيشتر کار ندارد آيا مي تواند نيت ده روزه کند و بعد از دو روز برگردد ؟

خير اين قصد اثري ندارد

۱,۱۲۱ بازدید