pic
pic
شروع عادت ماهیانه در حالت روزه
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۰:۴۴

اگر خانمي ظهر يا بعد ازظهر عادت ماهيانه شد آن روز را بايستي يك روز حساب كند يا خير؟

آن روز روزه او باطل مي شود و سپس بايد قضاي آن را به جاي آورد.

۷۳۸ بازدید