pic
pic
حکم اضطرار در کاشت ناخن
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۸:۱۴

آیا اضطرار رافع تکلیف در کاشت ناخن است؟ درک این اضطرار توسط چه کسی ملاک است؟


 چنانچه فرض شود که کاشت ناخن محکوم به حرمت است، در این صورت اضطرار رافع آن است و اضطرار عنوانی است که عرف باید در همان مورد صادق بداند.

۵۲۸ بازدید