pic
pic
حکم مشقت در برداشتن ناخن مصنوعي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۸:۱۷

حکم شرعی برداشتن ناخن مصنوعی که با مشقّت غیر قابل تحمل همراه است و یا ضرر قابل توجه دارد چیست؟


 در فرض سؤال که مشقت غیر قابل تحمل و یاضرر مهم دارد، برداشتن آن واجب نیست.

۳۶۰ بازدید