pic
pic
پرداخت نفقه بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۷

وظیفه‌ی مردی که پرداخت نفقه بر وی متعین بوده است بعد از تغییر جنسیت چیست؟

در مورد پرداخت نفقه ملاک وضعیت فعلی شخص است و وجه این امر را می‌توان مناسبت حکم و موضوع ذکر نمود.

۸۷۲ بازدید

کلید واژه ها: نفقه تغییر جنسیت
حکم سهم الارث بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۷

جهت پرداخت سهم الارث به شخص تغییر جنسیت داده، به کدام جنسیت وی ارث تعلق می‌گیرد، جنسیت سابق یا جنسیت کنونی؟ چرا؟
مادر بعد از تغییر جنسیت از همسر و فرزندان خویش چگونه ارث می‌برد؟
پدر بعد از تغییر جنسیت از همسر و فرزندان خویش چگونه ارث می‌برد؟
فرزند بعد از تغییر جنسیت چگونه از والدین خویش ارث می‌برد؟
برادر میتی که حاجب مادر میت از سهم یک سوم به یک ششم بوده است، بعد از تغیر می‌تواند همچنان حاجب باشد؟ و می‌توان جنسیت قبل را استصحاب نمود؟
اگر تغییر جنسیت کامل صورت نگرفته بود حکم به چه منوال است؟ ...

ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

۹۳۲ بازدید

کلید واژه ها: ارث تغییر جنسیت
وظیفه حائض جنب
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۶

اگر فرد حيض شده باشد بعداً خواب ببیند و جنب شود کدام غسل را باید اول انجام دهد ؟

مي‌تواند يک غسل به نيت هر دو انجام دهد و اگر بخواهد دو غسل انجام دهد فرقي نمي کند که کدام را اول انجام دهد.

۱,۰۴۴ بازدید

کلید واژه ها: غسل جنابت و حیض
حکم قصاص بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۵

شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟

پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی راوارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟

در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است، مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده با شد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است، چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن نماید، چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست، بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود، اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلاً کسی که در حین قتل عنوان والدرا داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند، نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر، ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

۱,۳۷۹ بازدید

کلید واژه ها: قصاص تغییر جنسیت
حکم وجوب ستر بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۴

حکم وجوب ستر بر زن در نماز و در غیر آن بعد از تغییر جنسیت وی چگونه می‌باشد؟ در صورتی که تغیر به صورت کامل انجام نشده باشد چطور؟

وضعیت جهر و اخفات در نماز در بعد از تغییر جنسیت به چه صورت می‌باشد؟ اگر تغییر به صورت کامل انجام نشده بود، حکم چیست؟ واگر در انجام تغییر شکست حاصل شد و جنسیت خنثی شد تکلیف چیست؟

آیا زن بعد از تغییر کامل جنسیت می‌تواند امام جماعت برای مردان شود؟ مردان بعد از تغییر جنسیت چطور؟ چرا؟

شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند و در این جهت فرق نمی‌کند که اصل تغییر و یا اصلاح را جایز بدانیم یا خیر. بنابراین، اگر خنثی، چه مشکل و چه غیرمشکل، به مرد واقعی و یا زن واقعی تبدیل شده باشد، لازم است حکم آن را رعایت نماید و اگر تبدیل و تغییر به صورت کامل انجام نگیرد و مثلاً کسی که بالفعل مرد است، با عمل جراحی به صورت خنثی درآید، در این فرض نیز باید احکام خنثی را رعایت نماید.

۷۸۲ بازدید