بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 62

ادامه بحث از روایات (مرسله صفوان)
کلام مرحوم سید حواشی آن در بحث
مسئله‌ی اعراض مشهور از ذیل روایت صفوان
روایات (موثقه عمار)
دلیلی دیگر از مرحوم حکیم
پذیرش شرط به نحو شرط متاخر
روایت زراره
نکاتی به مناسبت رحلت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)

صلاة المسافر - جلسه 61

شرط دوم (قصد المسافة)
فرع اول
فرع دوم
اختلاف در مفهوم قصد
ادله‌ی لزوم قصد
اجماع
روایات (مرسله صفوان)
روایات (موثقه عمار)

صلاة المسافر - جلسه 60

روایت اخلاقی و عرفانی در مورد روزه
متن حدیث و گونه‌های نقل آن
بحث از مفهوم حدیث
کلام مرحوم عاملی در مدارک (6/10)
وجه دوم: روزه عقل را مصفا و قابل دریافت انوار الهی می کند.
وجه سوم: روزه عبادت مخفی و با اخلاص سازگار است.
وجه چهارم: روزه موجب تخلق صائم به صفت الهی می شود.
وجه پنجم) روزه مختص ادیان الهی است.
وجه ششم: «پاداش مستقیم خداوند بدون واسطه»
خداوند خود پاداش روزه است.
وجه صحیح و مختار: روزه تن‌ها عبادت قابل اهداء به خداوند.
کلام مرحوم کاشف الغطاء

صلاة المسافر - جلسه 59

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی (فرض دوم)
برررسی کلام مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی (فرض سوم)
اشکال و جواب در کلام مرحوم اصفهانی
بررسی کلام مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم حکیم در بحث
کلام مرحوم خویی در بحث
کلام مرحوم حکیم در بحث
اصالة التمام
کلام مرحوم آقای خویی در بحث
بررسی کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی