pic
pic

قضایای حقیقه و خارجیه در آیینه منطق و اصول فقه

کتاب پيش رو، حاصل مطالعه و تدريس آموزه‌‌هاي مرتبط با قضاياي حقيقيّه و خارجيّه و پيدايش اين دو عنوان در منطق، و سپس چگونگي ورود آن در اصول فقه و ثمرات عديده اي است که اين تازه واردين خوش يُمن در حيطه‌‌ی اصول به بار آورده‌‌اند.

۱۵,۳۲۱ بازدید