سوال خود را بپرسید

۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۶

اگر زنی خط چشم دائم برای خود بکشد وضو گرفتن اشکالی دارد؟ این خط چشم دائم مثل تاتوی ابرو در زیر پوست می رود و مانعی برای رسیدن آب به پوست ایجاد نمی کند.

پاسخ :

اگر خط چشم دائم مثل خالکوبی زیر پوستی باشد برای وضو و غسل اشکال ندارد، اما اگر برای نامحرم جلب توجه می کند باید از نامحرم پوشانده شود.

کلمات کلیدی :

تتو کردن مانع در اعضای وضو تتوی ابرو وضو

۸,۵۹۸