سوال خود را بپرسید

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۴

اشخاصي که براي گذران امور زندگي خود مجبورند در سالن زيبايي يا در مراکز تخصصي زيبايي شاغل شوند، درآمد حاصل از اين شغل چه حکمي دارد و صرف اين درآمد براي افراد واجب النفقه او چه حکمي دارد؟

پاسخ :

اگر کارشان حرام باشد درآمد نيز حرام است و بايد کار ديگري پيدا کنند.

کلمات کلیدی :

اعمال زيبايي درآمد سالن زيبايي سالن زيبايي آرايشگري واجب النفقة مراکز زيبايي عمل زيبايي

۲,۵۳۳