ديدار شيخ احمد محمود کريمه استاددانشگاه الازهر مصر با آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته)

۱۸ شهریور ۱۳۹۳

۱۴:۲۳

دیدار

۲,۸۴۷