سفر به سوریه و ديدار از مرکز فقهي سوريه

۰۸ آبان ۱۳۸۵

۱۶:۲۴

دیدار

۲,۶۱۵