دیدار تعدادی از طلاب مرکز فقهی أئمه اطهار(ع) مشهد مقدس با معظم له و استفاده از بيانات و ارشادات ايشان - مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم

۰۲ تیر ۱۳۹۷

۱۳:۴۰

سخنرانی

۲,۰۳۲