همایش در مسیر فقاهت(طلاب ورودی 1400)

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

۱۴:۵۸

سخنرانی

۹۲۹