مراسم علم بندی سنتی محرم در تکیه آقا سیدحسن قم با حضور آیت الله فاضل لنکرانی

۱۶ مرداد ۱۴۰۰

۲۱:۱۰

مراسم

۷۶۶