تجلیل و معارفه معاون تفسیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

۰۹ آبان ۱۴۰۰

۱۵:۴۱

مراسم

۷۵۳