سوگواری شهادت حضرت حمزه(ع) در پایان درس خارج

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۳:۱۸

مراسم

۳۴۸