نشست علمی «نظریه مقاصد الشریعة از دیدگاه مذاهب اسلامی» در مرکز مذاهب مشهد مقدس

۰۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵:۱۶

سخنرانی

۴۹۰