علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

حقیقت شرعیه ، جلسه 11

lessonsSpliter

مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
اشکال ثبوتی در وضع استعمالی

مقدمه اصول ، جلسه 111

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ثمرات مترتب بر مبنای سوم
بررسی مبنای سوم

مشتق ، جلسه 62

lessonsSpliter

پاسخ سوم: مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله
بررسی پاسخ سوم