صحیح و اعم ، جلسه 51

lessonsSpliter

ادامه بحث روش شارع در تشریع و تقنین
مقاصد الشریعة
پیشینه مقاصد الشریعة
تعریف مقاصد الشریعة
آثار مقاصد الشریعة
ارکان مقاصد الشریعة