کلید واژه : روحانيت و کارهاي جهادي

انقلابی بودن خط قرمز حوزه علمیه است

۰۹ تیر ۱۳۹۸

۱۷:۱۳

۳,۳۶۱

انقلابی بودن خط قرمز حوزه علمیه است

بيانات حضرت آيت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در بازديد از خبرگزاری حوزه