pic
pic

جهاد ابتدایی در قرآن کریم

این کتاب تحقیقی است فقهی و اجتهادی با چند رویکرد تفسیری در دو دسته از آیات شریف قرآن که از دسته‌ئی از آنها مبنای تدریجیت تشریعی آیات دال بر جهاد ابتدایی با کافران و مشرکان و سرانجام اثبات اصل مشروعیت جهاد ابتدایی با کافران و مشرکان غیر کتابی استنباط می‌شود و سپس از دسته‌ئی دیگر که تعارض احتمالی آنان با آیات دال بر مشروعیت جهاد ابتدایی ادعا شده با همان رویکرد چند بعدی، مورد کنکاش و نقاش اجتهادی و فقهی فقیه محقِّق واقع شده و تعارض ادعایی میان آنها رفع و دفع گردیده است و البته در خلال واکاوی آیات، آثار فراوان و اهداف بلندی از تشریع جهاد ابتدایی در قرآن تبیین و تحلیل شده است که در فرجام این تحلیل‌ها و تبیین‌ها در کنار برآیندهای به دست آمده به رشته تحریر و تقریر در آمده و اکنون پیش روی پژوهشگران مباحث فقهی و قرآنی قرار گرفته است.

۶,۲۶۴ بازدید