pic
pic

خطابات قانونیه

در این کتاب به مباحث مرتبط با نظريه خطابات قانونيه یکی از مهمترین ابتکارات اصولی امام خمینی(ره) پرداخته شده است.

۳,۸۶۳ بازدید