سوال خود را بپرسید

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰

انتقال عفونتHIV و ايدز از فرد مبتلا به فرد سالم ديگري از روي تساهل و بی‌توجهی به مسئله، انجام‌گرفته است، حكم آن چيست؟ می‌توان ارش، ديه و يا قصاص براي آن در نظر گرفت؟ خسارت هاي وارده را چه كسي بايد پرداخت نمايد؟

پاسخ :


 اگر عرفا خسارات وارده مستند به ناقل ویروس یا بیماری باشد و لو توجه نداشته است خود او ضامن خسارات وارده می باشد و با توجه به عدم توجه او قصاص ساقط است ولی ضامن ارش یا دیه است.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۷۴۲