سوال خود را بپرسید

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۳

انتقال HIV و ايدز از روي تساهل و بی‌توجهی به مسئله انجام‌گرفته است حكم آن چيست؟ می‌توان ارش و ديه و قصاص براي آن در نظر گرفت؟

پاسخ :


اگر عرفا خسارات وارده مستند به ناقل ویروس یا بیماری باشد و لو توجه نداشته است خود او ضامن خسارات وارده می باشد و با توجه به عدم توجه او قصاص ساقط است ولی ضامن ارش یا دیه است.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۲,۰۵۳