سوال خود را بپرسید

۲۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۱

پدر من يك زمين براي ساختن خانه خريده، ولي بخاطر عدم وسع مالي، چند سالي است كه توانايي ساخت ندارد. آيا اين زمين خمس دارد؟ اگر خمس دارد از قيمت خريد است يا از قيمت الان؟ اگر الان قصد فروش كند چطور؟

پاسخ :

در صورتي که زمين مذکور را براي خانه مسکوني خريده است و خانه ديگري ندارد، خمس ندارد، لکن اگر زمين اضافه برخانه مسکوني است، بايد خمس الآن آن را بدهد.

کلمات کلیدی :

خمس خمس زمين خمس خانه خمس منزل خمس زمين خالي خمس زميني که بنا بوده خانه ساخته شود

۲,۱۸۳