pic
pic
انتقال اموال پدر به فرزند در زمان حيات پدر
در تاریخ ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۱۰

مردی در زمان حیات خود طی نوشته‌ای در حضور شهود، تمام حق ارث پدری فرزند ارشد خود را به او منتقل نموده است و فرزند ارشد با اعلام رضایت خود، اموال منقول و غیر منقول را تحویل گرفته است.

در سند عادی مذکور قید شده بعد از این تاریخ، اگر چنانچه فرزند ارشد، ادعای مال از خودش و سایر اولادش نماید، از درجه‌‌ی اعتبار ساقط و باطل است و دیگر هیچگونه ارث پدری در نزد مشار‌ٌإلیه نمانده است.

حال نظر به اینکه وقوع ارث و انتقال ترکه به ورثه، معلق به وفات مورث است و قبل از وفات او، ارث محقق نمی‌شود، با توجه به مراتب فوق از نظر فقهی:

1- اموالی که در زمان حیات پدر به پسر ارشد منتقل شده، چه حکمی دارد؟

2- اگر فرزند ارشد بعد از فوت پدر به طرفیت ورثه تقاضای تقسیم ترکه و ارث و میراث نماید، آیا طبق شرط قید شده در مکتوبه مذکور، انتقالات قبلی ساقط و باطل است و اموال جزء ترکه محسوب می‌‌شود و می‌بایست بین ورثه تقسیم شود؟

3- در صورت منفی بودن جواب سؤال دوم، تکلیف اموالی که پدر در قبال ارث خود به فرزند بزرگتر منتقل نموده تا از اختلاف احتمالی نامبرده در آینده با دیگر ورثه جلوگيری کند، چه می‌‌شود؟


اگر به عنوان ارث منتقل شده، انتقال مالکیت صورت نگرفته و ملک، هنوز ملک پدر است و انتقال سابق باطل است و ملک مذکور مثل بقیه‌ی اموال پدر است و تقسیم سابق اعتباری ندارد.

چنانچه به عنوان مصالحه بوده، صحیح است و دیگر فرزند ارشد بعد از وفات حقی ندارد و درواقع چنین مواردی مصالحه است و لو در ظاهر، لفظ ارث آورده شود.

۱,۲۷۷ بازدید