pic
pic
استفاده از میوه درخت در اماکن عمومی
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۰:۰۴

حکم خوردن ميوه‌‌ي درختاني که در جايي هستند که مي‌‌توان آنجا را مکان عمومي اطلاق کرد، مانند خيابان و يا دانشگاه، چيست؟ و اين که آيا در اين خوردن محدوديتي وجود دارد؟ مثلا اين که بگوييم اين دانشگاه 10000 دانشجو و کارمند و پرسنل دارد و سهم هر کس در طول يک دوره ي ميوه دهي درختان 100 عدد (مثلا توت) است و کسي نبايد بيش تر از 100 عدد در اين بازه ي زماني توت بخورد اگر چه خيلي از اين 10000 نفر از اين توت ها نخورند و مقدار زيادي از توت ها در هر دوره روي زمين بريزند و خراب بشوند؟


درختانی که در کنار خیابان ها قرار دارد، با درخت های میوه ای که دردانشگاه و امثال آن قرار دارد فرق می‌‌کند.

اگر درخت میوه کنار خیابان باشد و در ملک خاصی کسی نباشد اشکال ندارد، هم چنین میوه هایی که دربعضی جا ها عرفا ممنوع نباشد و نوع مردم استفاده می‌‌کنند و کسی هم منع نمی‌‌کند مانند توت که در کنار جاده ها و اطراف زمین ها قرار دارد، هرچند مالک شخصی داشته باشد ومنع نکند جایز است.
درخت میوه هایی که در محیط دانشگاه وامثال آن قرار دارد، تابع مقررات اداره ودانشگاه است .

اگر قانونا برای افراد محیط دانشگاه و اداره منع نشده باشد هر فردی که استفاده کند اشکال ندارد مقدار استفاده نیز معین نیست هرچند بعضی افراد استفاده نکند و بعضی افراد بیشتر استفاده کند اشکال ندارد. اما اگر بردن میوه ها ممنوع باشد یا برای افراد غیر دانشگاهی و اداری ممنوع باشد جایز نیست.

اما اگر مقررات دانشگاه و اداره جوری باشد که میوه ان را برای همان اداره به فروش می‌‌رساند، غیر از درخت توت، که ممنوع نباشد، استفاده از سایر میوه ها که ممنوع باش جایز نیست و به طور کلی تابع قانون و مقررات خود اداره ودانشگاه می‌‌باشد.

۲۳,۸۴۰ بازدید