سوال خود را بپرسید

۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۳

حکم خوردن ميوه‌‌ي درختاني که در جايي هستند که مي‌‌توان آنجا را مکان عمومي اطلاق کرد، مانند خيابان و يا دانشگاه، چيست؟ و اين که آيا در اين خوردن محدوديتي وجود دارد؟ مثلا اين که بگوييم اين دانشگاه 10000 دانشجو و کارمند و پرسنل دارد و سهم هر کس در طول يک دوره ي ميوه دهي درختان 100 عدد (مثلا توت) است و کسي نبايد بيش تر از 100 عدد در اين بازه ي زماني توت بخورد اگر چه خيلي از اين 10000 نفر از اين توت ها نخورند و مقدار زيادي از توت ها در هر دوره روي زمين بريزند و خراب بشوند؟

کلمات کلیدی :

خوردن میوه های درختان اماکن عمومی استفاده از اموال عمومی

ادامه مطلب

۲۷,۶۱۲

۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۳

کندن ميوه از درختي که در کنار جاده و نزديك مغازه اي است كه اطرافش حصار هم ندارد با احتمال به اينكه شايد براي مغازه دار باشد، چه حکمي دارد؟

کلمات کلیدی :

حق الناس خوردن میوه های درختان اماکن عمومی

ادامه مطلب

۲,۱۴۰