سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۹

اگر کسي قبل از ظهر در ماه رمضان به جايي که فاصله ان تا وطن اش بيش از (بيش از 22.5کيلومتر) است سفر کند و قبل از اذان ظهر به وطن خود که صبح از آنجا خارج شده بر گردد آيا ميتواند قصد روزه نمايد و يا چون ابتدا مسافر شده ديگر نميتواند ان روز روزه بگيرد؟

پاسخ :

مي تواند قصد روزه کند و روزه اش صحيح است.

کلمات کلیدی :

روزه مسافر بازگشت به وطن قبل از اذان ظهر

۲,۸۱۲