pic
pic
آب خوردن در حال ايستاده يا با دست چپ
در تاریخ ۰۵ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۵:۰۰

آيا خوردن آب با دست چپ و ايستاده حرام است؟ اگر آب ايستاده و با هر دو دست خورده شود چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۹۳۱ بازدید