سوال خود را بپرسید

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۲

اگر کسي با نگاه کردن به صحنه هاي شهوت انگيز در ماه رمضان جنب شود حکم اش چيست؟

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه خروج منی از شخص روزه دار جنب شدن در زمان روزه

ادامه مطلب

۲,۵۸۹

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۲

در شبي از شبهاي ماه رمضان درحال جنابت خواب ماندم وبعد از اذان صبح از خواب بيدار شدم در حالي قصد بيدار شدن وانجام غسل را داشتم وضمن اينکه همسرم هم مرا صدا زد ولي باز خوابم برد. حال تکليف ان روزه ام چه مي شود ؟ درحالي که تا اذان مغرب کاري که روزه را باطل کند هم انجام ندادم. ضمنا غسل رابعد از اينکه از خواب بيدار شدم انجام دادم .

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه ورود به روزه بدون غسل جنابت

ادامه مطلب

۲,۴۳۴

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۲

تکليف نماز و روزه ي خانمي که شک دارد که در خواب ملتحم شده يا خير چيست؟

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه احتلام در ماه رمضان

ادامه مطلب

۲,۲۶۶

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۲

اگر انسان در ماه رمضان نزديک اذان صبح از خواب بيدار شود و جنب شده باشد و براي غسل وقت نداشته باشد و نداند وظيفه اش تيمم است و با حالت جنابت وارد روزه شده باشد روزه اش چه حکمي دارد؟ در صورت باطل بودن روزه چه وظيفه اي دارد؟

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه ورود به روزه با حالت جنابت عدم انجام غسل در اذان صبح

ادامه مطلب

۲,۵۰۰

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۲

اگر روزه دار عمدا غسل جنابت نکند تا اينکه وقت تنگ شود و با تيمم وارد صبح شود آيا روزه اش صحيح است؟ آيا مي‌‌تواند با اين تيمم در اول وقت نماز صبح را بخواند؟

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه ورود به روزه با حالت جنابت عدم انجام غسل در اذان صبح ترک غسل جنابت و ورود به روزه

ادامه مطلب

۲,۶۱۰

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۲

کسي از خواب بيدار شود و وقت تا اذان صبح براي غسل و تيمم تنگ باشد وظيفه چيست؟

کلمات کلیدی :

روزه مبطلات روزه عدم امکان غسل جنابت برای روزه دار در اذان صبح

ادامه مطلب

۲,۰۳۷