مراسم آغاز سال تحصيلي حوزه علميه مركز تهران

۱۶ مهر ۱۳۹۰

۱۷:۴۹

مراسم

۱,۹۵۲