مراسم عمامه گذاری در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

۰۲ اسفند ۱۳۹۱

۱۹:۲۵

مراسم

۲,۳۹۸