مراسم افتتاحيه سال تحصيلي 95ـ 94 مرکز فقهي

۲۸ شهریور ۱۳۹۴

۱۹:۱۲

مراسم

۲,۴۶۵