سخنراني معظم له در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی توهين به اديان و مقدسات دينی ديگران

۱۳ آبان ۱۳۸۹

۱۷:۵۳

سخنرانی

۲,۰۷۸