نشست علمی اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

۲۰:۴۸

نشست علمی

۴۳۱