مقدمه اصول ، جلسه 95

lessonsSpliter

تفاوت جملات خبریه و انشائیه
کلام مرحوم آخوند(ره)
کلام مرحوم عراقی (ره) در اشکال بر مرحوم آخوند(ره)
بررسی کلام مرحوم عراقی(ره)
کلام مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال بر مرحوم آخوند(ره)
بررسی کلام مرحوم اصفهانی(ره)