مفاهیم ، جلسه 1

lessonsSpliter

تعریف مفهوم و فرق آن با منطوق

مكاسب/ خيارات ، جلسه 1

lessonsSpliter

خيارات
مقدمه اول: معناي خيار
معناي لغوي خيار
معناي اصطلاحي خيار
تعريف اول: تعريف فخر المحققين(ره)
مثالهاي نقض بر تعريف فخر المحققين(ره)
دفاع شيخ(ره) از فخر المحققين(ره)
تفاوت حق و حکم
تعريف دوم: تعريف صاحب رياض و صاحب جواهر(قدس سرهما)
نقد و بررسي شيخ(ره) نسبت به تعريف دوم

نکاح ، جلسه 24

lessonsSpliter

بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول ، جلسه 1

lessonsSpliter

علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس
عنوان مکاسب یا متاجر
حدیث تحف العقول

اجتهاد و تقلید ، جلسه 60

lessonsSpliter

نکات قابل توجه در روايت امام عسکري(ع)
روايت چهارم دالّ بر شرط ايمان
روايت پنجم
نتيجه بررسي روايات
چهارمین شرط مرجع تقلید؛ عدالت
ادلّه اشتراط عدالت

قاعده علی الید ، جلسه 1

lessonsSpliter

مشروعیت ضمان، اسباب ضمان، انواع ضمان و فرق بین قاعده علی الید و قاعده ید

قاعده فراغ و تجاوز ، جلسه 1

lessonsSpliter

مجرای قاعده فراغ و تجاوز

جهاد ابتدايي ، جلسه 1

lessonsSpliter

نکته‌ی اول: بیان محل نزاع؛ جهاد ابتدایی محور بحث حاضر؛
نکته‌ی دوم: بررسی تقسیم جهاد در اسلام، از حیث دفاعی و ابتدایی و بیان تعاریف اجمالی آن‌ها؛
نکته‌ی سوم: بررسی اقوال در مسأله؛
نکته‌‌ی چهارم: تبیین منظور اسلام از جهاد ابتدایی؛
نکته‌ی پنجم: بررسی اجمالی سیر نزول آیات بر دعوت و هدایت مردم و سپس اذن بر قتال و جهاد با کفار؛
نکته‌ی ششم: بررسی سه نظریه پیرامون آیات جهاد؛

استصحاب ، جلسه 11

lessonsSpliter

از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟