مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس ، جلسه 33

lessonsSpliter

مراد از عذره و سحت

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه ، جلسه 28

lessonsSpliter

استدلال به روايت أبي بصير
فرمایش مرحوم خویی در رابطه با وثاقت علی بن ابی حمزه بطائنی
نظر استاد پيرامون ترجمه علي بن ابي حمزه بطائني

دروس بیع - شرائط متعاقدین ، جلسه 2

lessonsSpliter

شرط سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هضل و مزاح معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.

مكاسب محرمه / بررسي روايت نبوي عوالي اللئالي ، جلسه 9

lessonsSpliter

بررسی روایت نبوی عوالی اللئالی

مفاهیم ، جلسه 18

lessonsSpliter

تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟

مطلق و مقید ، جلسه 7

lessonsSpliter

اشکال به مرحوم آخوند در مورد نکره اسم جنس - مقدمات حکمت

مكاسب محرمه / حرمت اکتساب ، جلسه 13

lessonsSpliter

ادعای مرحوم شیخ (ره) در معنای حرمت الاکتساب

دروس بیع - بيع فضولي ، جلسه 16

lessonsSpliter

عقلائی یا عدم عقلائی بودن بیع فضولی ـ دلیل اول بر صحت معامله فضولی...

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 88

lessonsSpliter

آیات نفخ صور: یکی از آیات شریفه‌ای که در بحث معاد و یکی از موضوعات مربوط به این بحث در قرآن کریم بحث نفخ صور است که هم می‌تواند به عنوان آخرین علامتی باشد که برای قیامت می‌خواهد واقع شود و هم شروع معاد و شروع خود قیامت.