مطلق و مقید ، جلسه 7

lessonsSpliter

اشکال به مرحوم آخوند در مورد نکره اسم جنس - مقدمات حکمت

مكاسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس ، جلسه 33

lessonsSpliter

مراد از عذره و سحت

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه ، جلسه 28

lessonsSpliter

استدلال به روايت أبي بصير
فرمایش مرحوم خویی در رابطه با وثاقت علی بن ابی حمزه بطائنی
نظر استاد پيرامون ترجمه علي بن ابي حمزه بطائني

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 88

lessonsSpliter

آیات نفخ صور: یکی از آیات شریفه‌ای که در بحث معاد و یکی از موضوعات مربوط به این بحث در قرآن کریم بحث نفخ صور است که هم می‌تواند به عنوان آخرین علامتی باشد که برای قیامت می‌خواهد واقع شود و هم شروع معاد و شروع خود قیامت.

بحث برائت ، جلسه 1

lessonsSpliter

سیر تاریخی بحث اصول عملیه
بیان مرحوم فاضل تونی در مورد ادله عقلیه
بیان حکم واقعی و ظاهری


بحث اخلاقی: زبان و عذاب آن ، جلسه 13

lessonsSpliter

بحث اخلاقی: زبان و عذاب آن

دروس بیع - شرائط متعاقدین ، جلسه 2

lessonsSpliter

شرط سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هضل و مزاح معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.

جهاد ابتدايي ، جلسه 45

lessonsSpliter

تعداد آیات و محدوده ی آیة الکرسی

مكاسب محرمه / بررسي روايت نبوي عوالي اللئالي ، جلسه 9

lessonsSpliter

بررسی روایت نبوی عوالی اللئالی