اجتهاد و تقلید ، جلسه 1

lessonsSpliter

مقدمه
سير تاريخي بحث
اجتهاد و تقليد؛ مسأله اصولي يا فقهي؟
منابع مورد مطالعه براي بحث
مراد از «يجب» در «يجب علي کل مکلّف...»
احتمالات در مسأله

نکاح ، جلسه 7

lessonsSpliter

بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح

اجتهاد و تقلید ، جلسه 21

lessonsSpliter

اجتهاد مطلق و متجزى
ادله صاحب فصول بر عدم امکان اجتهاد مطلق
اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول
ادله عدم امکان تجزي در اجتهاد
دليل اول
چند نقد و اشکال

مكاسب/ خيارات ، جلسه 2

lessonsSpliter

مقدمه دوم: اصالة اللزوم
دو دلیل مرحوم علامه(ره) برای اصالة اللزوم
دلیل اول: استصحاب
دلیل دوم: لزوم نقض غرض
معانی اصالة اللزوم
معنای اول: اصل به معنای ظاهر
نقد و بررسی معنای اول
معنای دوم: اصل به معنای قاعده
نقد و بررسی معنای دوم
معنای سوم: مراد از اصل استصحاب است
معنای چهارم: معنای لغوی ان یعنی ریشه، ذات و حقیقت یک شیء
1- عدم منافات همراهی خیار مجلس با لزوم بیع
2- بطلان کلام صاحب وافیه(ره)

مكاسب محرمه / ميته ، جلسه 83

lessonsSpliter

بیع سگ و خوک و اجزای آنها

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 91

lessonsSpliter

بحث در آیات شریفه نفخ صور بود، عرض کردیم هم ظاهر قرآن کریم و هم برخی از روایات این است که ما سه نفخ صور داریم و آنچه مشهور است که در آخر الزمان دارای دو نفخ صور هستیم با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد و ظاهر آیات همان سه نفخ صور است، یکی نفخه‌ی فزع، دوم نفخه صعق و سوم نفخه احیاء، این مطلب را اثبات کردیم.

عام و خاص ، جلسه 48

lessonsSpliter

تخصیص قران به وسیله خبر واحد و ادله مشهور علماء در این مسئله

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2) ، جلسه 20

lessonsSpliter

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)

بیع فضولی ، جلسه 53

lessonsSpliter

احکام مجاز
امر اول: عقد مجاز جامع جميع شرايط معتبره غير از رضايت
عدم کفايت وجود شرايط در طرف اصيل حين العقد
تفصيل بين انواع شرايط
شرطيت بقاء شرايط تا زمان اجازه
بيان يک مورد تنافي در بين عبارات شيخ(ره)
امر دوم: عدم کفايت علم اجمالي مجيز به عقد مجاز