صلاة المسافر ، جلسه 172

lessonsSpliter

بررسی روایات «وطن شرعی»
طائفه اول: قاطع بودن مجرد مرور به ملک
طائفه دوم: قاطع بودن اقامت کمتر از ده روز در ملک
طائفه سوم: قاطع بودن قصد ده روز در ملک
طائفه چهارم: قاطع بودن مرور به ملک به همراه استطیان
طائفه پنجم: قاطع بودن مرور به ملک به شرط استطیان و اقامت شش ماهه
طائفه ششم: قاطع بودن مرور به منزل اقوام و خویشان