قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
عدم تمسّک فقها به «لاحرج» در محرّمات
ارزیابی عدم تمسّک فقها
ارزیابی استدلال به روایت
تمسّک فقها به لاحرج در محرّمات