قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان «لاحرج» در محرّمات
پاسخ اول
پاسخ دوم
روایت اول
روایت دوم
نکته مهم
پاسخ سوم
مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
دیدگاه صاحب جامع المدارک در جریان لاحرج در محرّمات
دیدگاه برگزیده