کلید واژه : آِت الله میلانی

باز نشر ماجرای خواب جد ارجمند حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته)

۲۵ دی ۱۳۹۹

۱۵:۵۰

۱,۵۹۶

باز نشر ماجرای خواب جد ارجمند حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته)

آقاحسين! تمام مصيبت‌هايي كه بر من وارد شده و برای شما نقل گردیده، همه‌اش درست است.